Termenii si conditiile de utilizare

Termenisiconditiipentruaplicatiamobila Clipa Delivery

 

Va recomandam sa cititi integral acesti Termeni inainte de a decide daca ii acceptati si continuati procesul de inregistrare.

Daca nu sunteti de acord cu oricaredintreprevederiletermenilor in cadrulFOOD, varugămsă nu accesati, navigatisauutilizatiaplicatia, sinici software-ul, serviciile, informatiile, materialelesaualteasemeneacuprinse in aplicatie.

Dacăînorice moment dupăinregistrarea in aplicatiaFOODdecidețică nu maisunteti de acord cu prezentiiTermeni, varugamsadezinstalatiaplicatia. Totodata, daca nu maisunteti de acord cu utilizareadatelordumneavoastra cu caracter personal de catreoperatorul C’PUB & ACCOMMODATION SRL, ca urmare a folosiriiaplicatiei, avetiposibilitateasastergeticontulsisavaexercitatidrepturileprevazute de Regulamentul 679/2016 privindprotectiapersoanelorfizice in ceeaceprivesteprelucrareadatelor cu caracter personal siprivind libera circulatie a acestor date, la adresa de e-mail [email protected]

DAND CLICK PE BUTONUL„SUNT DE ACORD” DE MAI JOS, SUNTETI DE ACORD CU UTILIZAREA FOOD IN CONDITIILE MENTIONATE IN TERMENII DE UTILIZARE.

Termeniisiconditiile de utilizareaaplicaţieiFOOD, aşa cum sunt prezentaţiînprezentul document, sunt şivor fi guvernaţişiinterpretaţiînconformitate cu legearomână. Termeniistabilescmodul in care putetiutilizaaplicatiaFOOD.Prininregistrarea in aplicatieconfirmati ca aveti 18 ani implinitisi ca nu v-a fostinterzisdreptul de a utiliza un serviciu de genulceluioferit de FOOD.

1.      Cine suntem?

Aplicatia FOOD esteproprietateaurmatoareisocietati: C’PUB & ACCOMMODATION SRL, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, Bulevardul revolutiei nr. 2E, Mehedinti, Romania, inregistrata la RegistrulComertului sub numarul j25/655/2019, avand cod unic de inregistrare 41709590.

2.    Ce esteFOOD?

FOODeste o aplicatie informatica securizata, accesibilaprinintermediultelefonuluimobil cu conexiune la Internet, undeutilizatorii pot plasacomenzipentruproduselesauserviciilepuse la dispozitie de FOOD.

3.    Cum acceseziFOOD?

a.       Inregistrareasiidentificareautilizatorului

Pentruinregistrarea in aplicatiaFOODsunt necesare urmatoarele date personale: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail. De asemenea, pentru inregistrarea in aplicatie exista posibilitatea de a crea un cont de utilizator prin intermediul profilului de Facebook, iar in cazul in care veti opta pentru aceasta varianta veti fi redirectionat catre pagina administrata de Facebook.

b.      AutentificareautilizatoruluipentruaccesareasiutilizareaFOOD

Aplicatiaretinedatele de autentificareaferentecontuluidumneavoastra. In acestsens, sunteți de acordșiînțelegețicădumneavoastrasuntețiresponsabil(ă) pentrupăstrareaconfidențialitățiidatelor de conectareasociateutilizarii de catredumneavoastra aFOODșipentruluareatuturormăsurilorrezonabilepentru a păstraconfidențialitateaacestorinformații.

Va obligati sanotificațiFOODimediat, fărăîntârzierinejustificate, atuncicândsesizațiutilizareaneautorizată a datelordumneavoastrade conectare. De asemenea, sunteți de acordsănotificațiFOODimediat, fărăîntârzierinejustificate, înacelași mod cu privire la oricealtăîncălcare a securitățiiînlegătură cu aplicatiadespre care avețicunoștință.

FOODpoatesuspendautilizareadatelor de conectaresau a contuluidumneavoastraîncazurileîn care suspecteazăcompromitereasecuritățiiacestorasauexistențauneiutilizărineautorizatesaufrauduloase.FOODvăvainformaînprealabilsau, dacăacestlucru nu esteposibil, imediatdupăsuspendareautilizăriidatelordumneavoastra de conectaresau a contului, specificândmotivelesuspendării, cu excepțiacazuluiîn care furnizareaacestorinformațiiarputeacompromitemăsurilerezonabile de securitatesauarcontravenilegii. FOODvareactivadatele de conectareîncelmaiscurttimpposibildupăeliminareamotivelor care au determinatsuspendareainițială.

4.    Ce poti face in aplicatiaFOOD?

Utilizatorulpoateefectuacomenzipentruproduselesiserviciiledisponibile in aplicatie, prinadaugareaacestora in cosul de comparaturi, urmand a finalizacomandaefectuandplataprin una din modalitatile indicate expres.

Prinfinalizareacomenziiutilizatoruleste de acord ca datelefurnizate de acesta, necesareprocesuluilivrare a produselorsa fie utilizate de Companie in scopulcontactarii, prinoricemijlocdisponibil, in cazul in care va fi necesarpentruonorareacomenzii.

Companiapoateanumacomandaefectuata de utilizator in urmauneinotificariprealabile, faranicioobligatieulterioara a unei parti fata de cealalta, in eventualitatea:

§  Neacceptarii de catre banca emitenta a carduluiutilizatorului, a tranzactiei, aplicabilpentruplataonline;

§  Invalidariitranzactiei de catreprocesatorul de carduriagreat de Companiei, aplicabilpentruplataonline;

§  Furnizarii de date incorectesau incomplete de catreutilizator.

In cadrulaplicatiei, utilizatorulpoatevizualizaistoriculcomenzilorefectuate, produsele favorite, ofertepromotionale, voucheresaudiscounturiaplicabile.

5.    Politica de retursiresponsabilitate

Preparateleprezentate in aplicatia FOOD sunt cu titluorientativ, iaranumitecaracteristicialteproduselorlivrate pot fi diferita fata de celeprezentate in imagini.

In cazul in care un produscomandat de catreutilizator nu poate fi livrat de Companie, utilizatorulva fi informat cu privire la acestlucru, iar in contulsau se vareturnacontravaloareacomenzii.

Companiaraspundepentrusolutionareareclamatiilorsau a sesizarilor in legatura cu calitateaproduselorsilivrareaacestora, precum orice alt aspect legat de prepararea, vanzareasilivrareaproduselor, dupapreluareacomenzii.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2014 privinddrepturileconsumatorilor in cadrulcontractelorincheiate cu profesionistii, sunt exceptate de la dreptul de returnareurmatoarele:

a)      Produseleconfectionatedupaspecificatiileprezentate de consumatorsaupersonalizate in mod clar;

b)      Produsele care sunt susceptibile a se deteriorasauaexpira rapid;

c)       Produselesigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatiisau din motive de igienasi care au fostdesigilate de consumator;

d)      Produse care sunt, dupalivrare, potrivitnaturiiacestora, inseparabilamestecate cu alteelemente.

6.    Declarațiișigaranții

La momentulînregistrăriiînvedereautilizăriiFOODdeclarațişigarantațiurmătoarele:

§  căavețidreptul, autoritateaşicapacitateadeplină de exercițiuînvedereaaccesăriişiutilizăriiaplicaţiei;

§  ca nu comunicatidatele de conectareparolauneitertepersoane,intrucatprindivulgareaacesteiavaexpunetiriscului de utilizare a contuluisiserviciilorde catrealtepersoane. Suntetiexclusivresponsabilpentrumentinereaconfidentialitatiisipastrarea in siguranta a datelorintroduse in aplicatiaFOOD. Mai mult, suntetiresponsabilpentruactivitatile de orice natura ce au loc in contuldumneavoastra;

§  va obligatisa ne anuntatiimediat de oriceutilizareneautorizata a contuluidumneavoastrasaude oriceincalcare a securitatiicontului de care deveniticonstientsau pe care in mod rezonabilartrebuisa o suspectati. Cu toateacestea, indiferent de aceastanotificare, nu vomraspundepentrupierderile pe care atiputeasa le suportati ca urmare a utilizariineautorizate a contuluidmneavoastra (indiferentdaca o astfelde utilizare se produce cu saufaracunostintadumneavoastra);

§  ca nu vetifalsificasauoferiinformatiieronatedespreidentitateasauintentiiledumneavoastra cu privire la oricearavealegatura cu aplicatia;

§  ca nu vetitransmite, distribuisauoferioriceinformatiisaumateriale care sunt in tot sau in parteilegale, false, frauduloasesauinadecvate, ofensatoaresau care incalcaordinea publica sibunelemoravuri;

§  ca nu vetiincalcaoricedreptprevazutprinlege, drepturi de proprietate, drepturiintangibile, dreptulprivindconfidentialitateasaudatele cu caracter personal ale altora;

§  ca nu vetiutilizacontinutulaplicatieipentru a revinde, distribuisaufolosiserviciileoferite.

7.    ÎncetareasaumodificareaFOOD

IncetareautilizariiFOODde catreUtilizatorpoateinterveniin urmatoarelesituatii:

a)      la initiativautilizatorului, prindezinstalareaaplicatiei de pe dispozitivuldumneavoastra.

b)      din initiativaFOOD, daca se constata ca utilizatorul nu respectaregulileuneiconduiteadecvatesauprevederileTermenilorsiConditiilor, care arputeaaduceprejudicii de orice natura companiei;

8.    Proprietateaintelectuala

Utilizatoruldeclara in mod expres ca a luat la cunostinta de faptul ca toatacreatiagrafica, continutulaplicatieisimaterialeleaccesate sunt proprietateaFOOD. Fac exceptieinformatiile,elementelegraficeapartinandaltorentitati, care sunt proprietateapartenerilor. Utilizatorulaccepta ca orice software folosit in legatura cu serviciileoferite in aplicatiecontineinformatiiconfidentialesiaflate sub drept de proprietate, fiindprotejate de legileprivinddreptul de proprietateintelectuala, industrialasialtelegiaplicabile.

Utilizatorul se obligasa nu reproduca, sa nu copieze,sa nu vanda sausaexploatezeserviciile, informatiilesi/saumaterialele audio-video la care are acces ca urmare a utilizariiacesteiaplicatii, in partesaucomplet.Utilizatorului ii esteinterzisamodificarea, copierea, inchirierea, cedarea, imprumutul, vanzarea, distributiasaucreareaunormateriale derivate bazate pe serviciilesauprogramelefolosite in cadrulaplicatiei.

9.    Prelucrareadatelor cu caracter personal

PrezenteleTermenisiConditii se completeaza cu Politica de ConfidentialitateFOOD disponibila in cadrulaplicatiei la sectiunea „Politica de Confidentialitate”.

10. Pentruce nu suntem responsabili

Utilizatoriivorraspundepentruoricedaune, directesauindirecte, aduseFOOD cu intentiesau din culpa (neglijentasauimprudenta) utilizatoruluisaupersoanelorpentru care acestaraspunde, inclusivUtilizator titular al Contului, sau ca urmare a folosiriifrauduloaseaaplicatieiFOOD.

Utilizatorul a fostinformatsiacceptafaptul ca FOOD nu pot fi facutaraspunzatoare, in niciuncaz, pentrudaunele, directesauindirecte, cauzateUtilizatorului de nefunctionareasaufunctionareanecorespunzatoareaaplicatieiFOOD.

11. Legeaaplicabilă

Încazulapariţieiunui conflict/neînţelegerilegată de utilizareaaplicaţiei, vomîncercasoluţionareaconflictuluirespectiv pe caleamiabilă, negocierileînacestsensfiindguvernate de bunăcredinţă.Toatedisputelevor fi soluţionateîninstanţelecompetentedin Bucuresti, cu excepţiacazurilorîn care legislaţiaînvigoarespecifică o altăjurisdicţieexclusivapentrudumneavoastră.

12. Asistenţă

Dacăaveţioriceproblemălegata de functionareaaplicatieiFOODsaudacaaveti o plangerelegata de produselesiserviciilefurnizate de Companie, ne puteţicontacta la adresa de email [email protected]

13. Modificari

Companiaisirezeervadreptul de aamenda, modificasauactualizaacestitermenisiconditii la anumiteintervale de timp, fara o notificareprealabila.

 

©2020 FoodApp Toate drepturile rezervate